Начало

Цели на проекта

Чрез интердисциплинарно приложно изследване да се положат основите на политика за интегрирана идентичност на Българо-румънския трансграничен регион; да се обогатят проучвателните и комуникационни практики, свързани с регионалните предимства и перспективи; да се създаде работна рамка за утвърждаване на бранд на трансграничния регион, концептуализиран като БРОД (Българо-румънски области за добросъседство).

Дейности на проекта

Три-етапно изследване и разработване на стратегически документи; създаване на информационни ресурси; включване на сътрудници от българските и румънските области; изграждане на трансгранична мрежа; международна конференция за резултатите от проекта.

Резултати на проекта

Иновативна изследователска методология; анализ на обществено мнение от 4000 респонденти; Зелена книга за политика относно българо-румънска трансгранична идентичност; триезичен информационен пакет за БРОД, разпространен сред 4400 бенефициенти; 16 млади експерти, подготвени за трансгранични сътрудници; епистемична и комуникационна общност с поне 64 основатели, базирана на триезичен уеб-сайт.

Целеви групи на проекта

2200 румънски и 1800 български граждани от трансграничния регион (от публичния сектор, бизнес средите и гражданското общество); 400 политици и инвеститори, вземащи решения относно трансграничния регион.