Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ)

БРИЕ възниква като проект по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа въз основа на инициатива на Конференцията на Германските Ректори през 2000 г. През 2002 г. са приети първите международни студенти. През 2006 г. влиза в сила Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на БРИЕ между Правителството на Румъния и Правителството на Република България. Градовете домакини на БРИЕ, Русе и Гюргево, са разположени един срещу друг на българския и румънския бряг на р. Дунав. Свързани с мост, те притежават потенциал да се възползват от многообразните форми на сътрудничество в контекста на интеграцията, установена в Европа от втората половина на миналия век. Двата града имат общ пряк достъп по реката до десет европейски страни. Те постепенно се превръщат в оживен европейски център, в който си дават среща западът и изтокът, северът и югът. Тъкмо тук е кръстопътят на паневропейските транспортни коридори VII и IX, чиито дестинации са Черноморският регион, Турция и Егейско море. Намаляващото значение на вътрешно-европейските граници за България и Румъния след 2007 г. също благоприятства транснационалните практики. Тези фактори оформят идентичността и мисията на БРИЕ: да преодолява граници и да добавя стойност към политическата и социално-икономическата стабилност на региона и на Европа като цяло. БРИЕ е форма на сътрудничество между Русенски университет, Букурещката Стопанска академия и германски университети, в рамките на която се провежда обучение по две четири-семестриални, двуезични (английски и немски) магистърски програми за международни студенти: Европеистика и регионално сътрудничество; Европеистика и публична администрация. Първият семестър е български, вторият – румънски, а през третия семестър студентите следват в Европейски университет Виадрина, в Технологичен университет Кемниц (и двата университета са разположени също в гранични територии) или в Университет Регенсбург (Дунавски регион). Акредитацията е осъществена от германски, български и румънски агенции. Европеистика е мулти – и интердисциплинарна област, чиято значимост непрекъснато нараства след падането на Берлинската стена. Необходима е адаптация към отношения без прецедент в европейската история. Пред регионалното сътрудничество се разкриват нови перспективи в контекста на стратегиите за Дунавския и Черноморския региони. Публичната администрация е изправена пред потребността от постоянна промяна, произтичаща както от многостепенното управление в ЕС, така и от глобализацията. Отговаряйки на тези предизвикателства, БРИЕ развива компетенциите на своите студенти, като прилага стандартите на Болонската декларация. Студентите и абсолвентите на БРИЕ са вече над 200 от 13 страни. Транснационалната академична общност БРИЕ извършва и изследователска дейност, финансирана по програми на ЕС за трансгранично сътрудничество.Управленската структура на БРИЕ, която е определена чрез Статут на БРИЕ, който е част от Румъно-българската спогодба, включва:

  • Транснационално настоятелство на БРИЕ (Beirat), председателствано от проф. Рита Зюсмут, председател на Германския Бундестаг от 1988 до 1998. То се представлява от ключови партньори на БРИЕ – областни управители, кметове, депутати и др. Сесиите на настоятелството, където се вземат стратегическите решения за развитието на БРИЕ, се провеждат веднъж годишно в Букурещ или в Русе.
  • Транснационалният управителен съвет на БРИЕ, в който участват ректорите на Русенски университет и на Стопанска академия Букурещ, представител на Конференцията на германските ректори и директорите на двата БРИЕ центъра. Управителният съвет взема решения на принципа на ротацията, като съответният ректор домакинства заседанията веднъж годишно.
  • Транснационалната комисия на БРИЕ е оперативен управленски екип, ръководен от директорите на БРИЕ и включващ заместник-директори, както и координатори на различни аспекти от дейността на БРИЕ.

 

Контакти:

БРИЕ Русе
Русе 7017, ул. Студентска 8
T: +359 82 825 667
Ф: +359 82 825 662
E: brie@uni-ruse.bg www.brie.uni-ruse.bg
BRIE Giurgiu
36 Mircea cel Batran Str., Giurgiu RO – 080036
T: +40 246 219 161
F: +40 213 191 899
E: brie@ase.ro www.brie.ase.ro