Епистемична и комуникационна общност (ЕКО) на Българо-румънски области за добросъседство (БРОД)


Епистемичната и комуникационна общност (ЕКО) е мрежа от професионалисти с призната компетентност в определени сфери на знанието. Членовете й произлизат от различни професионални или обществени среди – от държавни структури, от частния сектор, от неправителствения сектор и гражданското общество. Те споделят общата мисия за просперитета на Българо-румънския трансграничен регион и имат сходни убеждения, до които са достигнали въз основа на изследвания и анализ на обществената практика.
Епистемичната и комуникационна общност възниква независимо и извън правителствени и други центрове на властта. Нейното влияние се основава не на количеството на нейните членове, а на нейния експертен потенциал. Този експертен потенциал се изразява чрез свой „език”, който обособява собствена „територия” на знание. Това знание „осветлява” политиката, то замества анализа, без който не би могла да бъде планирана която и да е политика. То задава стандартите и подпомага развитието на регулации. Епистемичната и комуникационна общност подпомага четирите фази от работата по дадена политика: политическа иновация, разпространение, селекция и устойчивост. Тя влияе чрез генериране на идеи и тяхното разпространение в различни мащаби, включително и глобален.