ТРАНСГРАНИЧНИ СЪТРУДНИЦИ

Съобразно своята длъжностна характеристика в периода април, май и юни трансграничните сътрудници за деветте български области изпълниха следните задачи:

  • През април трансграничните сътрудници обсъдиха с областните управители имената на потенциалните членове на фокус групите. Всеки трансграничен сътрудник номинира трима местни лидери на общественото мнение: един представител на публичния сектор, един представител на бизнеса и един представител на гражданското общество;
  • В допълнение на трансграничните сътрудници беше поставена задачата да изберат подходящи снимки, които да представят техните области. Снимките трябваше да съответстват на темите, включени в текста, написан от фасилитаторите за триезичната брошура, която предстои да се публикува.
  • От трансграничните сътрудници се изискваше да представят информацията, отнасяща се за всяка от деветте български области. Събраните данни и информация са представени в таблици. За да се идентифицират силните страни на Българо-румънския трансграничен регион и възможностите за неговото бъдещо развитие, от трансграничните сътрудници за деветте български области се очакваше да осигурят съответни данни за следните области за изследване:
  • ОБРАЗОВАНИЕ

 

-        Университети в областта – брой на университетите, академичен профил, информация за броя на студентите – бакалаври и магистри и за докторантите, както и за различните специалности, които се предлагат в съответните университети;

-        Средни училища и гимназии в областта – вид на училището /общообразователно или специализирано/.

 

  • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

-        Болници – вид на болницата /обща или специализирана/; информация за болниците и болничните заведения, които могат да бъдат отличени заради някои техни предимства /специализирани услуги, модерна болнична апаратура и т.н./;

-        Специфични болнични услуги – допълнителни специализирани болнични услуги в областта /санаториуми, специализирани центрове за възстановяване и терапия и т.н./; информация за техния брой и профил.

  • ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

- Компании с изразено значение за икономическото развитие на съответната област –информация  според следната класификация на икономическите сектори, към които принадлежат компаниите:

  • Селско стопанство и отглеждане на животни;
  • Промишленост /лека и тежка/
  • Услуги /банки, застраховки, туризъм и т.н./

Таблиците относно бизнеса и икономическите дейности включват кратка презентация, мисия и визия на водещите икономически субекти в съответната област, както и информация за контакт с техните изпълнителни директори, мениджъри и/или други представители. Събраните данни и информация са представени в таблици.

трансграничните сътрудници бяха снабдени с офис материали, необходими за поддръжката на работните им места в съответните области.

Коментарите са затворени.