Изследване на БРОД


В рамките на проект BRAINS търсим отговорите на два изследователски въпроса. Те са формулирани въз основа на нашето разбиране за идентичността като ключов фактор за ангажирано съотнасяне с Българо-румънския трансграничен регион. Според нас идентичността е процес за предоговоряне на „наши” ценности, истини, интереси спрямо ценности, истини, интереси на „другите”, т.е. тя подлежи на социално конструиране.
Първият въпрос е относно потенциала за конструиране на интегрирана политическа, социо-икономическа и културна идентичност сред съответни обществени групи, които вече принадлежат към регион без граница. За да отговорим на този въпрос, проучваме нагласи за уподобяване с национално различните съседи, които са предпоставка за изграждане на доверие и за процеси на сътрудничество. Същевременно търсим нагласи за разграничаване от национално своите, които възпрепятстват конструктивни трансгранични взаимодействия. При това уподобяване и разграничаване възниква трансгранична идентичност. Тъкмо тази идентичност може да катализира проактивните усилия за устойчиво развитие на Българо-румънския трансграничен регион.
Вторият въпрос е свързан с идентичността на територията на Българо-румънския трансграничен регион. Самоидентификацията с региона зависи от престижа на неговия профил, от видимостта на неговата уникалност и специфичност. Съвкупността от ярки характеристики задвижва волята за сътрудничество и интереса към взаимодействия. Но тя трябва да бъде разкрита. Най-силните страни на един регион са такива, само ако са социално конструирани, т.е. комуникирани и договорени. В този смисъл проект BRAINS е опит за автопортретиране на Българо-румънския трансграничен регион, адресиран към вътрешни и външни социални групи. Той полага началото на обществена дискусия за развитие на бранд (запазена марка) на региона, който сме назовали на български БРОД (Българо-румънски области за добросъседство), на румънски: BRAV (Bulgaria-România: Arie de Vecinătate), а на английски: RO-BUL-NA (Romanian-Bulgarian Neighbourhood Area). Ценим приноса на възможно най-широк кръг участници, които са готови да се включат в дискусията. Работим и с фокус група, на чието мнение отдаваме особено значение. Полезно е и прилагането на сравнителен метод. Германски партньори на БРИЕ проучват ситуацията в Германо-полския и Германо-чешкия трансгранични региони, за да представят дългогодишен опит и добри практики за постигане на подобни цели.

Приложната стойност на изследването се състои в разработването на Зелена книга за българо-румънска трансгранична идентичностна политика. Тя включва Модел за интегрирана идентичност на БРОД и Препоръки за утвърждаване на бранд на Българо-румънския трансграничен регион.